VİTALEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Vitalen Enerji Anonim Şirketi (“VİLAMPO”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin korunmasına ve gizliliğine önem vermekte, gerekli veri güvenliği tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda, toplanan kişisel veriler, hukuki gerekçeler, işleme amaçları, aktarım vasıtaları ve ilgili kişinin hakları konusunda işbu metin ile bilgilendirme yapmaktadır.

VİLAMPO, kişisel verileri özellikle talepler, yazılı sözleşme, e-posta, kamera kaydı, fiziken evrak teslimi, web sitesi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu metinde yer alan hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

VİLAMPO, teknik ürün ve hizmetlerden faydalanan tüzel kişi müşterilerin çalışanlarının ve yetkili temsilcilerin; Kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, imza, vergi kimlik numarası), İletişim (e-posta adresi, telefon numarası, iletişim adresi), Müşteri İşlem (kredi kartı bilgileri, fatura, sipariş-talep bilgisi) verileri işlenmektedir. Bu kişisel veriler sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması dolayısıyla toplanmaktadır. Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, ürün kontrol/iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

VİLAMPO, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların hızla çözülmesi için işlem güvenliği (IP adresi, log kayıtları) verilerini işlemektedir ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçesine dayanmaktadır.

VİLAMPO, pazarlama (reklam, kampanya, promosyon bildirimleri) açık rızaya tâbi olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler, ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla toplanmaktadır.

Kişisel veriler, VİLAMPO tarafından grup şirketler, bölge servisleri, iş ortakları, yetkili kamu kurum kuruluşlarına aktarılabilecektir. Serverların yurtdışında bulunması sebebiyle yurtdışına aktarım gerçekleşebilecektir. İş sağlığı/güvenliği süreçlerini teminen müşteri listeleri enerji şirketlerine aktarılmaktadır ve bu listelerde ilgili kişilere ilişkin iletişim, kartvizit bilgileri yer almaktadır. Özel günlerde ilgili kişilere hediye gönderebiliriz ve bu nedenle iletişim bilgileri kargo şirketine bildirilebilir. Ödemelerin alınması için kredi kartı bilgileri birlikte çalıştığımız bankalar ve aracı ödeme kuruluşları tarafından işlenecektir. Bu bilgilere herhangi bir erişimimiz olmadığını bildiririz. Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz ise para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile Şirketimiz tarafından saklanıp sonrasında imha edilmektedir. Kişisel verileriniz başka kişilere aktarılmayacaktır.

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili: Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili Kişi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya elektronik posta adresi ile; Ad-Soyadı, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile … adresine başvuru yapılabilir ve … e-posta adresi üzerinden bilgi alabilir. İlgili talep 30 gün içinde yanıtlandırılacaktır.

VİLAMPO, kişisel verileri genel ilkelere uygun ve amaçla sınırlı olmak üzere işlemekte, kanuni veya amacın gerekli kıldığı süre kadar saklamakta, sonrasında imha etmekte veya anonimleştirerek kullanmaktadır.

Listing Title

Bizimle İletişime Geçmekten Çekinmeyin