VİTALEN GİZLİLİK POLİTİKASI

VİTALEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ’ye ait Platform ("VİTALEN") ziyaretçi, kullanıcı ve üyelerinin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. Platform’u kullanımınız sırasında elde edilen kişisel veriler VİTALEN tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere “KVKK Aydınlatma Metni” inden ve bu kapsamdaki haklarınıza ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır.

VİTALEN tarafından hizmetlerin ifası ve üyelik için gerekli olan kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi aydınlatma metninde belirtilen bilgiler) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebi ile toplanmaktadır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların hızla çözülmesi için, VİTALEN, Kullanıcıların IP adresini ve log kayıtlarını kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. IP adres bilgisi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesinin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati gerekçeleri ile işlenmektedir.

VİTALEN tarafından Kullanıcının Platform vasıtasıyla kullandığı akıllı telefonun sahip olduğu navigasyon uygulamaları üzerinden seçmiş olduğu şarj istasyonu lokasyonuna yönlendirme alabilmesi için açık rıza hukuki gerekçesine dayanarak lokasyon bilgisi alınmaktadır.

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI:

• Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Platform Ziyaretçisi, Kullanıcı ve Üye Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• En Yakın Şarj İstasyonlarına Kolay Ulaşım
• İlgili Kişilere Elektrikli Araç Şarj Kontrol Sağlanması

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI;

Platformu kullanmanız dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilere kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde yukarıda ifade edilen Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metinleri doğrultusunda aktarılabilecektir. Teknik sürecin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yürütülmesi sebebiyle, verilerin toplanması ve serverlara ilişkin saklama süreçlerinde Tora Yazılım’dan hizmet alınmaktadır. Bu kapsamda veriler Tora Yazılım ile yönetilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ;

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri” dir. Kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak Platform’u ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) ve Platform’a üye olurken doldurduğunuz formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 11:
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı [email protected] e-posta adresinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet 2 gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA VE GİZLİLİĞE YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Şirketimizin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece Platform ’da çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

VİTALEN, kişisel verileri iş ortakları, tedarikçi, bayi ve aracı hizmet sağlayıcılar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yurtiçinde paylaşabilecektir. Taraflar, gizli bilgileri ve kişisel verileri karşı tarafın önceden yazılı izni olmaksızın Amaç dışında kısmen veya tamamen kullanmamayı veya çoğaltmamayı kabul eder.

VİTALEN, şu anda ziyaret ettiğiniz Platform ile ayrıca istatistiksel olarak site ziyaretlerini, toplam ziyaret sayısını, sitenin her bir sayfasını ziyaret edenlerin sayısını, ziyaretçilerin Internet servis sağlayıcılarının alan adlarını takip eder. Bu süreçte hiçbir kişisel bilgi kullanılmamaktadır.

KREDİ KART GÜVENLİĞİ

Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi girerken, cihazınızda antivirüs sistemi kullandığınızdan, herkesin görmediği bir alanda işlem yaptığınızdan ve güvenli ağda işlem yürüttüğünüzden emin olmanız beklenmektedir. Şüpheli bir durumda bankanızla iletişime geçiniz. Her işlemden önce alıcı ve fatura bilgilerinizi kontrol etmeniz, gereklilik halinde güncellemeniz ve işlem sonrası kontrol etmeniz gerekmektedir. Bilgilerde değişiklik talep etmeniz halinde çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

VİTALEN, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu genel ilkelerine uygun ve gerekli teknik ve idari veri güvenliği tedbirlerini almak suretiyle işlemektedir. Mevzuat ve Kurul tarafından belirlenen yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İşbu Politikanın Güncellenmesi: İşbu Politika, hukuki, teknik ve operasyonel gereklilikler sebebiyle güncellenebilecektir. Bu nedenle, Platform üzerindeki gelişmelerin takibi için işbu Politikayı aralıklarla okumanızı, sorularınızı [email protected] adresi üzerinden iletmenizi tavsiye ederiz.

Listing Title

Bizimle İletişime Geçmekten Çekinmeyin